• info@klinovec.cz

Obchodní podmínky

obchodní společnosti SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o., se sídlem Belgická 681/5, 12000 Praha – Vinohrady, IČ: 43227317, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. C 83209 (dále jen „provozovatel“), pro internetový obchod „Online nákup skipasů“ umístěný na internetové adrese www.klinovec.cz (dále jen „obchodní podmínky“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti s uzavíráním kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu „Online nákup skipasů“ (dále jen „internetový obchod“), který provozovatel provozuje na internetových stránkách www.klinovec.cz (dále jen „internetové stránky“).

1.2. Zákazník může v internetovém obchodě zakoupit online skipasy prostřednictvím internetových stránek provozovatele, kupní cenu online skipasu hradí využitím platební brány České spořitelny a.s..

1.3. Zakoupením skipasu online se zákazník zavazuje respektovat a dodržovat tyto obchodní podmínky, stejně jako platný a účinný provozní řád SKIAREÁLU KLÍNOVEC s.r.o. vydaný provozovatelem. Prodej skipasů online se realizuje v souladu s ustanoveními platných právních předpisů, především zák. č. 8 9/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a zák. č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění.

2. NÁKUP SKIPASŮ ONLINE

2.1. Nakupovat skipasy online prostřednictvím internetového obchodu mohou v souladu s těmito obchodními podmínkami všechny fyzické a právnické osoby za podmínek dále stanovených.

2.2. V internetovém obchodě je možno nakupovat následující druhy online skipasů: 1) denní skipasy dospělé, dětské, studentské 2) hodinové skipasy studentské 3) denní skipasy se slevou ITIC, ALIVE, YITIC a 4) vícedenní skipasy dospělé, dětské, studentské 5) denní a vícedenní skipasy s poukázkou SKIAREÁLU KLÍNOVEC 6) denní zlevněný dospělý skipas v hodnotě 720 CZK bez možnosti storna a změny počátku platnosti pro období Standard sezony ( od začátku zimní sezony do 24.12., od 7.1. do 25.1. a od 11.3. do konce zimní sezony) 7) denní zlevněný dospělý skipas v hodnotě 750 CZK bez možnosti storna a změny počátku platnosti pro období Top sezony (od 25.12. do 6.1. a od 26.1. do 10.3.). Online není možno nakupovat skipasy rodinné.

2.3. Nákup studentských online skipasů je podmíněn platným mezinárodním studentským průkazem ISIC, který může být v jeden den uplatněn ke koupi jednoho skipasu. Nákup skipasů se slevou ITIC, ALIVE, YITIC je podmíněn platnými kartami ITIC, ALIVE, YITIC, které mohou být v jeden den použity ke koupi jednoho skipasu. Nákup dětských skipasů je podmíněn věkem dítěte v den počátku čerpání skipasu. Dítětem se rozumí osoby mezi 7. až 16. lety včetně. Nákup skipasu s poukázkou je podmíněn platným aktivačním kódem SKIAREÁLU KLÍNOVEC - jeden kód může být uplatněn na nákupu jednoho skipasu. Aktivační kódy s omezenou dobou platnosti pouze na všední dny, nemohou být uplatněny o víkendech. Nákup zlevněného celodenního dospělého skipasu v hodnotě 720 CZK pro Standard sezonu nebo 750 CZK pro Top sezonu je podmíněn registrací v prostředí Můj Klínovec. Registrovaný uživatel má možnost nákupu jednoho zlevněného denního skipasu v hodnotě 720 CZK pro Standard sezonu nebo 790 CZK pro Top sezonu denně na vybranou čipovou kartu.

2.4. Nákup skipasů přes internetový obchod realizuje zákazník ve třech krocích po vyplnění povinných položek ve formuláři internetového obchodu. Jedná se zejména o 1) výběr druhu skipasu 2) zvolení formy nákupu 3) zadání kontaktních údajů 4) vyplnění počátku čerpání skipasu 5) zaškrtnutí souhlasu s těmito obchodními podmínkami a platným provozním řádem provozovatele a 6) závazné potvrzení objednávky. Závazné potvrzení objednávky je považováno za okamžik uzavření kupní smlouvy. Následně se zákazníkovi zobrazí celková kupní cena, jíž je tento povinen uhradit pomocí platební brány České spořitelny a.s.. Uvedená kupní cena je cenou konečnou, tj. včetně veškerých poplatků. Uzavřením kupní smlouvy zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

2.5. Nabízíme dvě formy nákupu: 1) Bez registrace, kdy není zákazníkovi vytvořen účet v prostředí "Můj Klínovec". Zákazník nemá možnost nakupovat zlevněné celodenní dospělé skipasy v hodnotě 720 CZK pro Standard sezonu nebo 750 CZK pro Top sezonu ani studentské skipasy. Dále nemá možnost změny začátku čerpání skipasu. Neregistrovaní uživatelé mají možnost stornovat skipas přes odkaz na formulář v bodu 4 těchto podmínek. 2) S registrací, kdy je zákazníkovi vytvořen po zadání hesla účet v prostředí "Můj Klínovec". Zákazník má možnost nakupovat zlevněné celodenní dospělé skipasy v hodnotě 720 CZK pro Standard sezonu a 750 CZK pro Top sezonu, stejně tak studentské skipasy. Dále je registrovanému zákazníkovi umožněna jedna změna počátku data čerpání skipasu dle bodu 2.9. těchto obchodních podmínek. Storno může registrovaný zákazník provést přímo v prostředí "Můj Klínovec" v detailu jednotlivých objednávek.

2.6. Nákup online skipasu je podmíněn vlastnictvím nosiče skipasu - čipové karty společnosti SKIDATA ( dále jen „čipová karta“). Při nákupu skipasu v internetovém obchodě s libovolnou čipovou kartou SKIDATA, zadá zákazník číslo čipové karty, obvykle uvedené na zadní straně, do formuláře internetového obchodu.

2.7. Na internetových stránkách provozovatele na adrese www.klinovec.cz v sekci „Koupit skipas" je k dispozici podrobný popis a obrazový návod, jak transakci zrealizovat a jakým způsobem postupovat. Zákazník je povinen se při využívání této služby řídit pokyny uvedenými na internetových stránkách provozovatele.

2.8. Na jednu čipovou kartu je možné aktivovat více online skipasů, musí však mít různé datum začátku čerpání.

2.9. Použití čipové karty a online skipasu se řídí aktuálním provozním řádem SKIAREÁLU KLÍNOVEC s.r.o., který je dostupný na hlavní pokladně SKIAREÁLU KLÍNOVEC s.r.o, a rovněž na internetových stránkách www.klinovec.cz

2.10. Online skipas je platný pouze v termínu, jehož začátek čerpání zvolil zákazník při nákupu online skipasu – konkrétní den při nákupu denních dospělých, dětských, studentských a hodinových studentských skipasů, či první čerpaný den u vícedenních dospělých, dětských či studentských skipasů. Registrovaný zákazník má možnost jedenkrát změnit datum začátku čerpání online skipasu nejpozději však 1 den před původně zvoleným datem. Změna začátku čerpání není možná u dospělých zlevněných skipasů v hodnotě 720 CZK ve Standard sezoně nebo 750 CZK v Top sezoně. Změna začátku čerpání prování zákazník v prostředí „Můj Klínovec“ v detailu objednávky. Jakmile změna data proběhne úspěšně, obdrží zákazník e-mailem „Potvrzení o změně termínu“ a dojde k úpravě dokladu o úhradě, dále zákazník obdrží sms s novým číslem skipasu, staré číslo skipasu zaniká. Nevyčerpáním online skipasu v tomto konkrétním termínu, aniž zákazník změní datum platnosti či odstoupí od kupní smlouvy podle čl. 4 těchto obchodních podmínek, online skipas propadá bez nároku na náhradu jeho kupní ceny.

2.11. Prvním průchodem turniketem je jízdenka znehodnocena a vázána s osobou držitele, tím je nepřenosná! Nepřenosná je pouze jízdenka – skipas nabitý na čipové kartě, nikoli čipová karta jako nosič skipasu. Oprávněnost nároku na zvýhodněné ceny online skipasů pro určité typy osob (děti, studenti) je zákazník povinen na požádání provozovateli kdykoli doložit předložením platného dokladu, z nějž je nárok na zařazení do dané cenové kategorie dle typu osob patrný (občanský průkaz, průkaz pojištěnce atp.). Nedoloží-li zákazník provozovateli postupem dle věty předchozí oprávněnost nároku na zvýhodněnou cenu online skipasu, je provozovatel oprávněn zákazníka z přepravy bez nároku na náhradu kupní ceny online skipasu vyloučit.

2.12. Zakoupený online skipas bude aktivován po prvním průchodu turniketem lanové dráhy provozovatele. Validace (nabití) čipové karty trvá max. 20 minut od zaplacení skipasu. Po aktivaci online skipasu již není možné od kupní smlouvy odstoupit. První průchod turniketem u skipasů platných v rámci InterSkiregionu Fichtelberg-Klínovec (vícedenní a bodové skipasy) musí vždy proběhnout ve SKIAREÁLU KLÍNOVEC. Další průchody již mohou proběhnout kdekoli v rámci InterSkiregionu Fichtelberg-Klínovec.

2.13. Čipová karta slouží jako jízdní doklad až po aktivaci online skipasu způsobem podle čl. 2, odst. 2.11. těchto obchodních podmínek. Do tohoto okamžiku čipová karta neopravňuje jejího držitele k jízdě.

3. CENA ZBOZÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.Kupní cena online skipasů zakoupených v internetovém obchodě odpovídá cenám uvedeným v standardním ceníku SKIAREÁLU KLÍNOVEC s.r.o. jež, je dostupný na všech pokladnách skiareálu, a rovněž na internetových stránkách www.klinovec.cz/cenik.

3.2. Cenu zboží uhradí zákazník prodávajícímu vždy bezhotovostně přes platební bránu České spořitelny a.s., kam je přesměrován po potvrzení objednávky online skipasu. Po provedení platby je zákazník informován o jejím úspěšném provedení, či neprovedení a přesměrován zpět na stránku online obchodu. Jestliže platba proběhla v pořádku, obdrží zákazník e-mailem „Potvrzením nákupu“ s dokladem o úhradě a dále SMS s číslem skipasu. Doklad o úhradě je zákazník povinen si uschovat pro případné reklamace. Jestliže platba neproběhla úspěšně, bude zákazník informován o chybě a přesměrován zpět k poslednímu kroku v internetovém obchodě. Za problémy vzniklé během platby platební bránou České spořitelny a.s. nese plnou odpovědnost její provozovatel Česká spořitelna a.s., jež je povinna řešit se zákazníky případné reklamace plateb. Pokud zákazník neobdržísms s číslem zakoupeného skipasu, měl by neprodleně kontaktovat technickou podporu online nákupu skipasů na tel.čísle +420 415 240 240 (volba č.1).

3.3. Nákup prostřednictvím platebního brány České spořitelny a.s. je možno realizovat kdykoli, systém je funkční nepřetržitě, kromě technologických přestávek. O plánovaných technologických přestávkách systému a z nich plynoucí nemožnosti realizovat platby v tomto časovém úseku budou zákazníci provozovatele bez zbytečného odkladu informováni na jeho internetových stránkách.

3.4. Daňový doklad o úhradě kupní ceny získá zákazník na vyžádání po vyplnění online formuláře na adrese: https://klinovec.cz/kontakt . Žádost bude odbavena do 5 pracovních dnů. Daňový doklad obdrží zákazník e-mailem. Daňový doklad není nutný k reklamaci, závazným reklamačním dokladem je doklad o úhradě, jež obdrží zákazník automaticky s Potvrzením o nákupu.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY O NÁKUPU ONLINE SKIPASU

4.1. Zákazník, který zakoupí online skipas v internetovém obchodě ve lhůtě delší 14 dnů před zahájením čerpání skipasu, je oprávněn po dobu těchto 14 dnů odstoupit od kupní smlouvy a stornovat skipas bez udání důvodu.

4.2. Při zakoupení online skipasu v internetovém obchodě ve lhůtě kratší 14 dnů před zahájením čerpání skipasu, je zákazník oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a stornovat skipas ale musí se tak stát minimálně jeden den před začátkem čerpání skipasu. Při změně data počátku čerpání skipasu se prodlužuje zákazníkovi lhůta ke stornování skipasu maximálně však na 14 dnů ode dne zakoupení skipasu. Skipas se shodným datem zakoupení a počátkem platnosti není možné stornovat.

4.3. Skipasy, jež nebyly k vybranému datu počátku čerpání využity, není možné zpětně stornovat ani jim prodloužit platnost.

4.4. Jestliže zákazník použije ke koupi skipasu poukázku s aktivačním kódem a závazně potvrdí nákup, dojde k uzavření kupní smlouvy a vyčerpání aktivačního kódu. Aktivační kód není možné po uplatnění zpětně nahradit, není tedy možno takovýto skipas stornovat.

4.5. Skipas zakoupený prostřednictvím online obchodu musí být stornován opět pouze online přes internetový obchod. Registrovaní uživatelé mají, možnost stornovat skipas v prostředí "Můj Klínovec" v detailu objednávky či přes kontaktní formulář uvedený v odstavci 4.6. těchto obchodních podmínek. Neregistrovaní uživatelé mají možnost stornovat skipas přes kontaktní formulář uvedený v odstavci 4.6. těchto obchodních podmínek. Za předpokladu splnění odstavců 4.1. až 4.3. těchto obchodních podmínek bude zákazníkům připsána hotovost zpět na bankovní účet z něhož byly skipasy zakoupeny, a to do 14 dnů od zadání storna.

4.6. Pro stornování skipasů vyplňte tento kontaktní formulář: https://klinovec.cz/pozadavek. V případě vyplnění správných údajů bude zákazník informován o úspěšném stornování skipasu a obdrží e-mailem Potvrzení o stornu. V případě vyplnění špatných údajů, je zákazník informován o chybě a musí se vrátit o krok zpět. Storno je nevratný proces.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto tohoto ustanovení bude použito ustanovení dle příslušných právních předpisů, které je tomuto neplatnému nebo neúčinnému ustanovením nejbližší. Ostatní ustanovení neplatností nebo neúčinností takového ustanovení nejsou dotčena.

5.2. V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravených se práva a povinnosti stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5.3. Provozovatel je oprávněn měnit či doplňovat znění těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

5.4. Zákazník dává provozovateli uzavřením kupní smlouvy souhlas se zpracováním svých osobních údajů předaných provozovateli při uzavírání kupní smlouvy za účelem jeho řádné identifikace jako smluvní strany kupní smlouvy a za účelem zajištění řádného plnění povinností smluvních stran z kupní smlouvy. Zákazník dále souhlasí se zpracováním poskytnuté e-mailové adresy a telefonního čísla, za účelem zařazení do databáze a dalšího reklamního, marketingového účelu tj. zejména nabízení výrobků, služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb. Zákazník tento souhlas uděluje na dobu neurčitou, minimálně na dobu trvání smluvního vztahu a nejdéle do odvolání tohoto souhlasu. Po skončení smluvního vztahu může zákazník kdykoli prokazatelným způsobem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Provozovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Provozovatel bude předané osobní údaje využívat za účelem poskytování služeb zákazníkovi. Zákazník uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že byl řádně informován o všech povinnostech provozovatele jako správce osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a o všech skutečnostech, o kterých je provozovatel jako správce povinen zákazníka informovat. Pokud si přejete svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o. na vaší e-mailovou adresu odvolat, můžete tak učinit zde.

5.5. Zakoupením online skipasu zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek, jimiž je při uzavírání kupní smlouvy vázán a zaškrtnutím políčka „souhlasím s obchodními podmínkami“ v objednávkovém formuláři online skipasů v internetovém obchodě provozovatele vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami výslovný souhlas.

5.6. Za platné a účinné je považováno znění obchodních podmínek, jež je ke dni uzavření konkrétní kupní smlouvy v internetovém obchodě k dispozici na internetových stránkách provozovatele.

  Zpět na předchozí stránku

Nečekejte ráno ve frontách, kupte si skipas online...
Najít volné ubytování...